Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR ve TANIMLAR

İş bu sözleşme 24 / 07 /2018 tarihinde Fatih Mahallesi, Mithat Bayrak Sokak, Kapalı Geçit Apartmanı, No:8 Kat:Z Daire:2 Selçuklu / KONYA adresinde mukim Serkan Yarar ile (Kısaca SATICI olarak anılacaktır) aşağıda adresi ve bilgileri yazılı bulunan kişi (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılarak imzalanmıştır.


MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu yazılımların SATICI tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.


MADDE 3 : MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ hosting veya domain hizmetini SATICI’dan talep ederse yürürlülükte olan 2017-2018 ücret tablosu geçerli olacak ve web tasarım hizmet bedeline ilave edilecektir.

3.2. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazılı dokümanlarını (logo, hakkımızda yazısı vb.) kendisi tedarik etmeli, resimler dijital ortamda veya yüksek kalitede SATICI'ya iletilmelidir. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu tutamaz.

3.3. MÜŞTERİ, SATICI tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının SATICI'ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında "Serkan Yarar" ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.

3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, kendisine ait tüm yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında SATICI mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı SATICI'dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.


MADDE 4 : SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ


4.1. MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklâm için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2. MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. MÜŞTERİ, için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4. MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.


MADDE 5 : GİZLİLİK ve GÜVENLİK


5.1. Hem SATICI hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.2. SATICI, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.3. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan SATICI'yı mesul tutamayacağını beyan ve taahhüt eder.


MADDE 6 : GARANTİ ŞARTLARI


6.1. Web sitesinin, istenen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 5 yıl olacaktır.

6.2. SATICI tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 5 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.


MADDE 7 : ELEKTRONİK KAYITLAR


Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.


MADDE 8 : TEBLİGATLAR


İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


MADDE 9 : İŞ TAMAMLANMASI


Web sitesinin hazırlanması, MÜŞTERİ haricinde herhangi bir sebepten dolayı (doğal afet, siber saldırı, teknik aksaklık vb.) tamamlanamayacak ise SATICI aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.


MADDE 10 : MOCKUP GÖRSELLEŞTİRMELER


SATICI, MÜŞTERİ’nin web sitesi için sunacağı/sunduğu dijital sunumlarda kullandığı tüm mockup (kartvizit, matbuu evrak tasarımları, kataloglar, antetli zarflar vb. görselleştirmeler) tasarım ürünlerini baskı olarak üretip, herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak teslim edeceğini taahhüt etmez. Tüm mockup ürünler dijital sunumu görselleştirmek ve ürün algısını güçlendirmek için kullanılır. MÜŞTERİ talebi doğrultusunda bu dijital mockup görselleri ücreti karşılığında vektörel olarak teslim edilebilir. MÜŞTERİ bu dijital mockup ürünlerin baskı versiyonları için SATICI’dan fiyat teklifinde bulunabilir.


MADDE 11 : TEKNİK ŞARTNAMEMADDE 12 : ÜCRETLENDİRME ve TESLİM


Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup, gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç 2500 TL’sı olarak belirlenmiştir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu olan ücretin tamamını tasarımının onaylanmasının ardındın, iş bitiminde ödeyecektir.

İş bitiminde site hazır halde yazılı veya mail yolu ile onaylı olarak teslim edilip, gerekli kontroller yapıldıktan sonra, sözleşme tarihinden en geç 30 gün sonrasına kadar ödeme tamamlanmalıdır. Gecikme halinde aylık olarak %10 faiz uygulanacaktır.


MADDE 13 : YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 13 (onüç) maddeden ve 5 (beş) sayfadan oluşan işbu sözleşme 24 / 07 / 2018 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.


EK-1 : 2017 – 2018 Ücret Tablosu
EK-2 : Banka Hesap Bilgileri MÜŞTERİ SATICI